جغرافیا و گردشگری ردیف نام نشریه  اعتبار آدرس سایت   بانک نشریات کشور   www.magiran.com 1 آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان  علمی - پژوهشی http://gps.gu.ac.ir/ 2 آمایش سرزمین - پردیس قم دانشگاه تهران  علمی - پژوهشی https://jtcp.ut.ac.ir 3 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر  علمی - پژوهشی ebtp.malayeriau.ac.ir 4 اقتصاد فضا و توسعه روستایی - دانشگاه خوارزمی  علمی - پژوهشی serd.khu.ac.ir 5 اطلاعات جغرافیایی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  علمی - پژوهشی http://www.sepehr.org/ 6 برنامه ریزی فضایی - دانشگاه اصفهان  علمی - پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/sppl/ 7 برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  علمی - پژوهشی http://jzpm.miau.ac.ir 8 برنامه ریزی و آمایش فضا- دانشگاه تربیت مدرس  علمی - پژوهشی http://hsmsp.modares.ac.ir 9 برنامه ریزی و توسعه گردشگری - دانشگاه مازندران  علمی - پژوهشی http://tourismpd.journals.umz.ac.ir 10 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  علمی - پژوهشی http://pogra.jrl.police.ir/ 11 پژوهش و برنامه ریزی روستایی - دانشگاه فردوسی مشهد  علمی - پژوهشی https://jrrp.um.ac.ir 12 پژوهش و برنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  علمی - پژوهشی http://jupm.miau.ac.ir 13 پژوهش های اقلیم شناسی - پژوهشكده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی با همكاری انجمن سنجش از دور GIS ایران  علمی - پژوهشی http://www.cri.ac.ir 14  پژوهشهای جغرافیای انسانی - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی - پژوهشی https://jhgr.ut.ac.ir 15 پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری - دانشگاه تهران  علمی - پژوهشی https://jurbangeo.ut.ac.ir 16 پژوهشهای جغرافیای طبیعی موسسه جغرافیای - دانشگاه تهران  علمی - پژوهشی https://jphgr.ut.ac.ir 17 پژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران علمی  علمی - پژوهشی https://jrur.ut.ac.ir/ 18 پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی  علمی - پژوهشی www.geomorphologyjournal.ir/ 19 پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان باهمكاری دانشگاه های دیگر  علمی - پژوهشی http://magazine.hormozgan.ac.ir/ 20 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی  علمی - پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/jgr/ 21 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- دانشگاه خوارزمی با همكاری انجمن جغرافیای ایران علمی - پژوهشی http://jgs.khu.ac.ir 22 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی با همكاری قطب علمی تحلیل  فضایی مخاطرات محیطی علمی - پژوهشی http://jsaeh.khu.ac.ir 23 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم  علمی - پژوهشی   24 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای - دانشگاه سیستان و بلوچستان  علمی - پژوهشی http://gaij.usb.ac.ir 25 جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز  علمی - پژوهشی http://geoplanning.tabrizu.ac.ir 26 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- دانشگاه اصفهان علمی - پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir 27 جغرافیا و پایداری محیط - دانشگاه رازی کرمانشاه  علمی - پژوهشی http://ges.razi.ac.ir 28 جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همكاری انجمن جغرافیای ایران  علمی - پژوهشی http://gdij.usb.ac.ir 29 جغرافیا و توسعه فضای شهری - دانشگاه فردوسی مشهد  علمی - پژوهشی http://jgusd.um.ac.ir 30 جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد  علمی - پژوهشی http://jgrd.um.ac.ir/ 31 جغرافیا و مخاطرا ت محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد  علمی - پژوهشی http://geoeh.um.ac.ir 32 جغرافیای سیاسی - دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری انجمن ژئوپلیتیك ایران  علمی - پژوهشی http://pg.um.ac.ir/ 33 جغرافیای طبیعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان  علمی - پژوهشی http://jopg.iaularestan.ac.ir/ 34 مطالعات اجتماعی گردشگری - پژوهشكده گردشگری جهاد دانشگاهی  علمی - پژوهشی http://journalitor.um.ac.ir/ 35 مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای - دانشگاه اصفهان با همكاری دانشگاههای دیگر علمی - پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/urs/ 36 نگرش های نو در جغرافیای انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار  علمی - پژوهشی http://journals.iau-garmsar.ac.ir/geography/ 37 دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری علمی - پژوهشی http://journalitor.um.ac.ir  38 نشریه گردشگری شهری علمی - پژوهشی https://jut.ut.ac.ir  39 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری   http://tourismpd.journals.umz.ac.ir  40 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری   http://tms.atu.ac.ir 41 فصلنامه مطالعات جهانگردی    www.tourismscience.ir  42 گردشگری و توسعه- انجمن علمی گردشگری ایران  علمی - پژوهشی www.itsairan.ir 43 مطالعات مدیریت گردشگری- دانشگاه علامه طباطبایی  علمی - پژوهشی http://tms.atu.ac.ir/ 44  برنامه ریزی و توسعه گردشگری علمی - پژوهشی http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/ 45  مطالعات اجتماعی گردشگری علمی - پژوهشی http://journalitor.ir/ 46 نشریه گردشگری شهری (JUT) - دانشگاه تهران علمی - پژوهشی https://jut.ut.ac.ir/ 47  گردشگري و توسعه موسسه انجمن علمي گردشگري ايران علمی - پژوهشی http://fa.journals.sid.ir 48 گردشگری علم و فرهنگ - دانشگاه علم و فرهنگ علمی - پژوهشی http://journal.usc.ac.ir/jot مالی ردیف نام نشریه  اعتبار آدرس سایت 1 بورس اوراق بهادار - سازمان بورس و اوراق بهادار  علمی - پژوهشی http://journal.seo.ir 2 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران  علمی - پژوهشی https://jfr.ut.ac.ir/ 3 تحقیقات مالی اسلامی - دانشگاه امام صادق (ع) علمی - پژوهشی http://ifr.journals.isu.ac.ir 4 دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران  علمی - پژوهشی http://jik.srbiau.ac.ir/ 5 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار- دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات  علمی - پژوهشی http://jfksa.srbiau.ac.ir 6 چشم انداز مدیریت مالی - دانشگاه شهید بهشتی  علمی - پژوهشی http://scj.sbu.ac.ir 7 راهبرد مدیریت مالی - دانشگاه الزهراء  علمی - پژوهشی http://jfm.alzahra.ac.ir 8 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  علمی - پژوهشی http://fej.iauctb.ac.ir 9 مدیریت دارایی و تاًمین مالی - دانشگاه اصفهان با همكاری دانشگاه های دیگر  علمی - پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/amf/ 10 پژوهشهای مدیریت در ایران- دانشگاه تربیت مدرس  علمی - پژوهشی http://mri.modares.ac.ir 11 علوم مدیریت ایران - انجمن علوم مدیریت ایران  علمی - پژوهشی http://journal.iams.ir حسابداری ردیف نام نشریه  اعتبار آدرس سایت 1 بررسیهای حسابداری و حسابرسی -دانشگاه تهران علمی - پژوهشی https://acctgrev.ut.ac.ir/ 2 پژوهشهای تجربی حسابداری - دانشگاه الزهراء (س) علمی - پژوهشی http://jera.alzahra.ac.ir 3 پژوهشهای حسابداری مالی - دانشگاه اصفهان همكاری با دانشگاه های دیگر علمی - پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/far 4 پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی علمی - پژوهشی http://faar.iauctb.ac.ir 5 پیشرفتهای حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز علمی - پژوهشی http://jaa.shirazu.ac.ir 6 تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری سابق) - انجمن حسابداری ایران علمی - پژوهشی www.iranianaa.ir  7 دانش حسابداری - دانشگاه شهید باهنر کرمان با همكاری انجمن حسابداری ایران علمی - پژوهشی http://jak.uk.ac.ir 8 دانش حسابداری مالی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی - پژوهشی http://jfak.journals.ikiu.ac.ir 9 دانش حسابداری و حسابرسی- مدیریت انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی - پژوهشی http://jmaak.srbiau.ac.ir/ 10 دانش حسابرسی- دیوان محاسبات علمی - ترویجی http://danesh.dmk.ir/ 11 حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه علمی - پژوهشی www.qfaj.ir 12 حسابداری مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی - پژوهشی http://jma.srbiau.ac.ir 13 مطالعات تجربی حسابداری مالی - دانشگاه علامه طباطبایی علمی - پژوهشی http://qjma.atu.ac.ir 14 مطالعات حسابداری و حسابرسی- انجمن حسابداری ایران علمی - پژوهشی http://iranianaa.ir/publications/11 15  International Journal of Finance and Managerial Accounting- مهندسی مالی ایران با همكاری انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی - پژوهشی