قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل یا ترم آخر:

· مراحل فارغ التحصیلی در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل تکمیل پرونده ، تطبیق واحد های گذرانده، تعیین وضعیت صندوق رفاه، صدور لغو معافیت برای دانشجویان پسر ، تعیین وضعیت مالی شهریه و در نهایت صدور گواهی موقت می باشد.

· تعداد کل واحدهای مانده درسی دانشجویان در حال فراغت نباید بیش از 24 واحد باشد.

· مدت مجاز تحصیل برای مقطع کارشناسی 12 ترم می باشد که برای ترم 13 درخواست افزایش سنوات دانشجو در کمیسیون دانشگاهی مطرح می شود و در صورت لزوم ترم 14 در خواست به کمیسیون دانشگاه هرمزگان فرستاده می شود.

· مدت مجاز تحصیل برای کارشناسی ارشد 5 ترم است که برای تمدید ترم (ترم 6) ابتدا موضوع در کمیسیون دانشگاهی مطرح می شود و در صورت لزوم ترم 7 درخواست در کمیسیون استانی مطرح می شود.

· برای ورودیهای ماقبل 91 اگر تعداد ترمهای مشروطی 3ترم متوالی یا 4 ترم متناوب باشد برای ادامه تحصیل دانشجو و اعطای فرصت تحصیلی به وی کمیسیون دانشگاهی تشکیل شده و یک ترم فرصت با اخذ تعهد به دانشجو داده می شود. در صورتیکه دانشجو بعد از فرصت مجددا مشروط شود برای اجازه ادامه تحصیل درخواست دانشجو به کمیسیون موارد خاص استانی ارجاع داده می شود.

· برای ورودیهای بعد از 91 مشابه بالا اقدام می شود با این تفاوت که تعداد ترمهای مشروطی 3 ترم متوالی یا متناوب می باشد.

· دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت مشروط شدن 2 ترم متوالی یا متناوب باید به کمیسیون موارد خاص دانشگاهی و در صورت ادامه مشروطی به کمیسیون استان ارجاع داده شوند.

رشته های دایر:

رديف

رشته

مقطع

1

كامپيوتر نرم افزار

کاردانی

2

حسابداری

3

حسابداري

كارشناسي

4

مديريت بازرگاني

5

مديريت امور بانكي

6

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

7

علوم ریاضی

8

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

9

مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید

10

مدیریت جهانگردی

11

اكوتوريسم

كارشناسي ارشد

12

مديريت جهانگردي گرایش بازاریابی

13

حسابداری

14

مدیریت مالی