شرح و وظایف دانشجویان مستقر در خوابگاه

 

 

مقررات عمومي

خوابگاه قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب مي‌شود و دانشجو به هنگام ورود به خوابگاه مي‌بايد معرفی نامه سكونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبان درب ورودي و يا مسؤول خوابگاه ارائه نمايد.

 

دانشجو حق تعويض ويا واگذاري اتاق مسكوني خود به ديگري «حتي مقيم همان خوابگاه» را ندارد مگر با اجازه كتبي سرپرستي خوابگاه و اداره رفاه دانشجويان.

دانشجو موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسكوني و اماكن عمومي خوابگاه مي‌باشد.

حداكثر ساعت ورود به خوابگاه در شب براي خوابگاههاي خواهران ساعت 21  می باشد.

 

شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاههاي «خواهران» به شرح ذيل مي‌باشد:

1-     ملاقات همه روزه حداكثر تا ساعت 20 امكان پذير بوده و بعداز اين ساعت ملاقات ممنوع است.

2-     ملاقات براي ملاقات كننده مرد در خوابگاه خواهران اكيداً ممنوع است.

3-     ملاقات در اطاقهاي خوابگاه براي ملاقات كننده زن بايد با اجازه مسؤل خوابگاه و رضايت ساير هم اطاقيها باشد.

4-     ملاقات كننده مرد بايد از بستگان محرم دانشجو باشد و كارت شناسايي معتبر و يا شناسنامه خود را به مسؤل خوابگاه ارائه نمايد و فرم مخصوص «و يا دفتر مربوط» به ملاقات را تكميل نمايد.

5-     همسر دانشجو مي‌بايد شناسنامه خود را به مسؤل خوابگاه ارائه نمايد. كارت شناسائي به تنهايي كافي نمي‌باشد.

 

 

 مقررات اخلاقي و فرهنگي خوابگاهها

- احترام به شئونات اسلامي و رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه گردد از قبيل سر و صدا و بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون و... ممنوع است.

- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسؤلين خوابگاه الزامي است.

- رعايت موارد مندرج در آيين نامه خوابگاهها براي كليه دانشجويان ساكن در خوابگاهها الزامي است و چنانچه فرد يا افرادي به هر دليلي به تذكرات سرپرستان خوابگاهها توجه ننمايند موارد خلاف و شخص يا اشخصا متخلف از سوي سرپرستان خوابگاهها به مديريت امور دانشجويي گزارش شده تا طبق مقررات به كميته انضباطي منعكس گردد.

- ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب كه مغاير با شئون و آداب اسلامي باشد، در محيط و اماكن عمومي اطراف خوابگاه كه در معرض انظار عام باشد ممنوع است.

- از ورود خواهران بدون حجاب اسلامي و يا بدحجاب اعم از دانشجو و غير دانشجو از قبيل ميهمان و ملاقات كننده و ... به درون خوابگاه جلوگيري به عمل مي‌آيد.

 

 


دانلود فرم  معرفی به خوابگاه


دانلود فرم تعهد خوابگاهدسته | خوابگاه

ادامه مطلب |   نوشته شده توسط : مدیر در تاریخ 1395/08/15 و ساعت 17:56