تلفن گویا 5243400

شماره داخلی

ریاست(دکتر محبی)

101

آقای دکتر روانپاک(معاون مالی و اداری)

109

خانم سلیمیان مدیر آموزش)

104

خانم درویش زاده(مسئول دفتر ریاست)

102

انفورماتیک

110

آقای ذاکر (آبدارخانه)

107

اتاق سرور

110

دفتر فصلنامه

103

کتابخانه

114

آقای داوری(سرپرست اداری)

108

اتاق کارگاه کامپیوتر

117

مالی

118

(اداری)

119

خانم قویدل(کارشناس آموزش)

110

خانم سلیمیان(مسئول فارغ التحصیلان)

104

انتظامات

122

ریاست(دکتر محبی)

35243688

ریاست(دکتر محبی)

35246603

امور اداری

35246601

امور اداری

35246604

آموزش(تلفن گویا)

35243400

آموزش

35243677

فکس

35243401

آموزش

35246602