حوزه پژوهشي موسسه آموزش عالي قشم با مشاركت سازمان منطقه آزاد قشم از سال 1389 مجوز چاپ و انتشار دو عنوان نشريه علمي و تخصصي را از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري اخذ نموده است.
عناوين اين دو فصلنامه عبارتند از :
- فصلنامه علمي و تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي (علمي- پژوهشي)
- فصلنامه علمي و تخصصي گردشگري و چشم انداز آينده 


بخش الکترونیکی ارسال مقاله در دست طراحی می باشد.