مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در کتابخانه:

1- کپی کارت دانشجویی  یک برگ 

2-کپی شناسنامه یک برگ

3-کپی کارت ملی یک برگ

4-دو قطعه عکس

برخي مقررات كتابخانه:

1- كارت عضويت كتابخانه غير قابل انتقال به ديگري است.

2- اعضاي كتابخانه بايستي پس از ثبت نام در هر نيمسال عضويت در كتابخانه را تمديد نمايند.

3- به هر عضو متناسب با مقطع تحصيلي كتاب داده مي‌شود.

4- كارداني حداكثر 1 كتاب به مدت 7 روز در صورت نیاز مدت یک هفته دیگر تمدید خواهدشد.

5- كارشناسي حداكثر 2 كتاب به مدت 10 روز در صورت نیاز مدت یک هفته دیگر تمدید خواهدشد.

6- كتابهاي مرجع، چاپ سنگي،‌نفيس، پايان نامه ها و نشريات امانت داده نمي‌شود.

7- تأخير در عودت كتاب به كتابخانه موجب اخذ جريمه و تكرار آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

8- در صورت مفقود و خدشه دار شدن كتاب عضو مكلف به تهيه عين آن است.

9- دانشجویان فارغ التحصیل باید زمان تسویه حساب با دانشگاه کارت کتابخانه خود را تحویل دهند. در غیر اینصورت تسویه یک ماه به تأخیر خواهد انجامید.

10- دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد در رشته های مختلف باید یک نسخه از پروژه پایان نامه خود را تحویل کتابخانه نمایند. در غیراینصورت تسویه حساب  فارغ التحصیلی انجام نخواهد شد.