شرح وظايف مديريت اموردانشجويي :

-تهيه وتدوين برنامه هاي مختلف در زمينه اموردانشجويي

-اجراي سياستها وخط مشي هاي تعيين شده درخصوص اموررفاهي وخوابگاههاي دانشجويان

-برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان وتنظيم ضوابط آن وهمچنين تامين واداره خوابگاههاي دانشجويي

-انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجدشرايط

-انجام امورمربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان

-برنامه ريزي جهت بكارگيري دانشجويان درامورمختلف

-انعكاس نظرات وپيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه

- برنامه­ ریزی و هماهنگی ارائه خدمات دانشجویی (شامل تغذیه، بهداشت، مشاوره، خوابگاه، تربیت بدنی و فعالیت­های فوق برنامه) در مراکز تابعه مؤسسه با هماهنگی معاونت دانشجویی- فرهنگی

- ارزیابی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات دانشجویی در مراکز تابعه

شرکت در جلسات و برنامه­ های مرتبط با امور دانشجویی در داخل و خارج مؤسسه با هماهنگی معاونت آموزشی دانشجویی -

-همکاری و همفکری با سایر مدیران و کارشناسان مؤسسه و مسئولین مراکز تابعه در راستای برنامه­ ریزی و مدیریت بهینه امور دانشجویی موسسه