جلسات شورای پژوهش (نیمه سال دوم 95) دوشنبه های هفته اول و سوم هر ماه طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

1- دوشنبه 3 آبان

2- دوشنبه 17 آبان

3- دوشنبه 1 آذر

4- دوشنبه 15 آذر

5- دوشنبه 6 دی

6- دوشنبه 20 دی

7- دوشنبه 4 بهمن

8- دوشنبه 18 بهمن

9- دوشنبه 2 اسفند

10- دوشنبه 16 اسفند

    

 

 

قابل توجه دانشجویان که درس پایان نامه اخذ کرده اند:

 

پس از گرفتن تائیدیه از ایران داک و استاد راهنما 2نسخه همراه با سی دی طبق فرمت پروپوزال به پژوهش تحویل داده شود. پس از برسی پژوهش دال بر اورجینال بودن (عدم شباهت کپی)درکمیته پژوهش متشکل ازمدیرگروه،مدیرآموزش و پژوهش، معاون پژوهش و کارشناس تحصیلات تکمیلی تصمیمات اخذ وبعد از آن به دانشجو کد اعلام می گردد.دانشجو در مدت مقرر می بایست به جمع آوری و نوشتن پروپوزال زیر نظر استادراهنما و مشاوراقدام نمایدپس از اینکه استاد راهنما و مشاورنسبت به تکمیل نمودن تز اعلام آمادگی نمود.2 نسخه اعم از سی دی و کپی پروپوزال باید به واحد آموزش تحویل داده شود.واحد پژوه بعد از برسی نهایی با استاد داورهماهنگ و پس ازتائید استاد داور زمان دفاع مشخص و به دانشجو اطلاع داده می شود.دانشجو موظف است که مقالات چاپ شده خود را قبل از دفاع به واحد پژوهش تحویل تا نمره آن احراز گرددو در زمان دفاع نمره نهایی ثبت و به آموزش داده شود.مطالب ایرادی گرفته شده در زمان دفاع دانشجو موظف است که آنها را تصحیح و به تا ئید مدیر گروه برساند پس از آن پایان نامه در پنج نسخه چاپ شده و به واحد های مربوطه تحویل دهد تا روز فارغ التحصیلی سنجش گردد.

 


برای دانلود فایل راهنما و فرم های مربوط به پایان نامه کلیک کنید.

دانلود فرم شماره 2

دانلود فایل لوگوی دانشگاه